Aneks dot. przepisów prawa związanych z tematyką drzew.

By 7 sierpnia 2018Dla osób fizycznych

Przepisy regulujące zasady wycinania drzew wynikają z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. Przedstawione poniżej przepisy wynikają z tekstu jednolitego ogłoszonego w dzienniku ustaw z roku 2018 poz. 142 – art. 83 – 90.

Podstawowym parametrem, wg jakiego określa się czy usunięcie drzewa wymaga podejmowania jakichkolwiek czynności administracyjnych jest obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nad ziemią. Dla większości drzew, obwód graniczny wynosi 50 cm, natomiast dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego wynosi on 65 cm, a dla topól, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego – 80 cm

Kolejnym parametrem jest gatunek drzewa. Nie wymaga zezwolenia usuwanie drzew gatunków owocowych, oraz gatunków inwazyjnych określonych w stosowanym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw dotyczących środowiska (bożodrzew gruczołowaty). Uwaga! W przypadku drzew rosnących na terenach zieleni lub terenach zabytkowych usuwanie drzew owocowych wymaga zezwolenia!

Czynnikiem decydującym jaka forma czynności administracyjnej jest wymagana przed usunięciem drzewa jest forma własności nieruchomości na której drzewo rośnie:
Drzewa rosnące na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwane na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (wycinka związana z pielęgnacją i urządzaniem ogrodów przydomowych, budową domu jednorodzinnego, likwidacją zagrożenia dla obiektów znajdujących się w sąsiedztwie, itp.) – Przed usunięciem drzewa należy dokonać tzw. Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Można dokonać tego z wykorzystaniem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, umieszczonym w procedurze WS-119. Do wniosku należy dołączyć mapę, z zaznaczonymi drzewami przeznaczonymi do usunięcia. Mapa może być sporządzona odręcznie, jednakże musi być na tyle dokładna, aby bezsprzecznie można było na jaj podstawie określić które drzewo jest objęte zgłoszeniem i jak jest położone w stosunku do granic nieruchomości. Zgłoszenia dokonuje właściciel (w przypadku współwłasności – wszyscy współwłaściciele) W przypadku gdy stan prawny nieruchomości nie jest uregulowany nie można dokonać zgłoszenia. Nie jest wymagane podawanie powodu usunięcia drzewa, jednakże jeżeli w ciągu 5 lat od oględzin, zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę, która będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, na właściciela zostanie nałożona opłata, naliczona na podstawie ustaleń poczynionych podczas oględzin. Drzewo można usunąć w terminie do 6 m-cy od daty oględzin.

Termin ten nie może być wydłużany.
Drzewa rosnące na nieruchomościach stanowiących własność przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów o osobowości prawnej oraz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usuwanych z powodu złego stanu fitosanitarnego (uschnięcie, zamieranie, występowanie szkodników lub chorób), stwarzania zagrożenia dla ludzi lub istniejącego mienia (w tym sieci uzbrojenia terenu) – Usunięcie wymaga zezwolenia w formie decyzji administracyjnej. Wniosek o jej wydanie znajduje się w procedurze WS-21 dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, również w opisie procedury znajduje się wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosku. Wniosek ten wymaga podania powodu usunięcia drzewa. Okoliczności na które powołuje się wnioskodawca są weryfikowane m.in. podczas oględzin realizowanych w terenie. Zazwyczaj usunięcie takie nie wiąże się z opłatami, najczęściej nakładany jest jednak obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych.

Drzewa rosnące na terenach inwestycyjnych (inwestycje deweloperskie, usługowe itp.) – usunięcie również wymaga zezwolenia w formie decyzji administracyjnej. Wniosek o jej wydanie oraz wykaz niezbędnych załączników znajdują się w procedurze WS-20 dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Wniosek ten wymaga m.in. szczegółowej mapy na podstawie której określa się kolizję drzew z inwestycją, oraz rozmieszczenie drzew w stosunku do inwestycji. Ustawa określa w jakich okolicznościach nakłada się opłatę za usunięcie drzew. W większości przypadków zezwolenie jest warunkowane obowiązkiem nasadzenia nowych drzew.

Drzewa rosnące na terenach nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – Zezwolenia na usuwanie takich drzew wydaje konserwator zabytków. Usuwanie takich drzew może wymagać dodatkowo zezwolenia wydanego na podstawie ustawy z dnia… o ochronie zabytków… UWAGA! Obowiązkowi temu mogą podlegać również drzewa o obwodach pnia niższych niż 50 cm. Jako tereny wpisane do rejestru zabytków rozumiane są również nieruchomości położone na układach urbanistycznych (np. Stare Miasto, Stare Podgórze, Nowa Huta)

Magda

Author Magda

More posts by Magda