All Posts By

damian

Informacja prasowa – Akcja Drzewo za Drzewo

By | Aktualności

DRZEWO ZA DRZEWO

Kraków przeciwstawia się beztroskiej wycince drzew. Portal informacyjny, spoty w komunikacji miejskiej, wywiady ze specjalistami i artykuły eksperckie w mediach społecznościowych miasta, a także praktyczne promowanie idei nasadzeń kompensacyjnych. Właśnie rusza akcja społeczna „Drzewo za drzewo”.

„Ponieważ ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie przyrody dała dużą swobodę obywatelom w decydowaniu o losie drzew, samorządy mogą jedynie prosić, uwrażliwiać na te kwestie i uświadamiać konsekwencje każdej decyzji o wycince” – mówi Ewa Olszowska-Dej, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.

Kraków włącza się aktywnie w walkę o przyszłość drzew i zachęca do idei nasadzeń kompensacyjnych – czyli do sadzenia młodych drzew w miejsce likwidowanych. Trzeba jednak pamiętać, że wyrządzone szkody i tak będą olbrzymie — stuletni buk produkuje w ciągu godziny 1200 litrów tlenu, czyli tyle, co aż 2700 małych drzewek.

Specjaliści UMK na bieżąco monitorują wycinki, ich zasadność. Wielu takich przypadków udałoby się uniknąć, gdyby właściciele terenów mieli odpowiednią wiedzę o stanie roślin, a także o tragicznych skutkach, jakie ich decyzje niosą dla innych mieszkańców miasta. Brak dorosłych drzew oznacza bowiem nie tylko zanieczyszczenia powietrza, podwyższenie temperatury w miastach (brak naturalnego zacienienia), wpływa także na częstotliwość występowania takich zjawisk jak powodzie, osuwanie się terenów, susze czy wiatry huraganowe.

Akcja „Drzewo za drzewo” skierowana jest do osób fizycznych, inwestorów oraz osób pracujących na roli. Pracownicy Urzędu Miasta służą na bieżąco pomocą w ocenie terenu na którym rosną drzewa, warto się z nimi skontaktować także dlatego, że takie tereny jak parki krajobrazowe, lasy, tereny zabytkowe wciąż są chronione przez prawo, dokonującym wycinki na ich terenie i w pobliżu, nadal grożą wysokie kary.

Na stronie internetowej www.zielenwkrakowie.pl, w komunikacji miejskiej, we wszystkich oficjalnych mediach społecznościowych Miasta Krakowa przez najbliższe dwa miesiące zamieszczane będą wiarygodne i praktyczne informacje m.in. dotyczące tego, jak dbać o drzewa i krzewy, co sadzić, by jak najlepiej wpływać na jakość powietrza w mieście, jakie drzewa najdłużej sprawdzają się w miejskich warunkach. Pojawią się także spoty wideo, wywiady, materiały dedykowane dla dzieci, informacje o akcjach Urzędu Miasta, podczas których będzie można otrzymać drzewo zalecane do nasadzeń kompensacyjnych.

Kochasz przyrodę, drzewa? Nie wycinaj. Musisz? Posadź nowe.

www.zielenwkrakowie.pl

Dla rolników

By | Dla rolników

Zgodnie z przepisami osoby fizyczne usuwając drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mogą zrobić to bez zezwolenia. Rolnicy są osobami fizycznymi, jednak działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza,  dlatego konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny przez Urząd Miasta, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub związane jest z przywracaniem gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Wycinka związana z prowadzeniem działalności gospodarczej (działalności rolniczej) to np. budowa kurnika, stodoły, drogi dojazdowej do pola wymaga uzyskania zezwolenia.

Od rolnika nie wymaga się zezwolenia w przypadku usuwania drzew i krzewów, które mają na celu przywrócenie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Jednakże jeśli grunty rolnicze znajdują się na terenie chronionym — np. w parku krajobrazowym lub na obszarze chronionego krajobrazu, rolnik musi szanować obowiązujące w nich zakazy likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli działania te nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, lub wodnego, lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

Należy również liczyć się z rozporządzeniem Ministra Środowiska dotyczącego ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową.

Usunięcie drzew w trakcie okresu lęgowego oraz będących miejscem gniazdowania ptaków, jak również odpoczynku, wychowu młodych lub żerowania stanowi naruszenie prawa i jest ścigane przez policję. Możliwe jest odstępstwo od wyżej wymienionych przepisów po uzyskaniu zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Za okres lęgowy większości ptaków przyjmuje się okres od 1 marca do 15 października.

Dla inwestorów

By | Dla przedsiębiorców

Inwestor bez uzyskania zezwolenia może usunąć drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm dla: klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, topoli, wierzby,
 • 65 cm dla: kasztanowca zwyczajnego, platanu klonolistnego, robinii akacjowej,
 • 50 cm dla pozostałych gatunków drzew oraz krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2.

Należy pamiętać, iż poza przepisami ustawy o ochronie przyrody istnieją inne przepisy w zależności od położenia nieruchomości, na której znajdują się drzewa. Jest to m.in. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. ograniczająca usuwanie drzew rosnących na obszarach wpisanych do rejestru zabytków lub rozporządzenia wojewody w sprawach utworzenia parków krajobrazowych (np. rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006 Nr 81/06 w sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego). Rozporządzenia te nakładają zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych na gruntach położonych na terenach parków krajobrazowych.

Organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie ww. przepisów są odpowiednio: Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków – w przypadku terenów zabytkowych oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – w przypadku działek położnych w obrębie parków krajobrazowych.

Jeżeli drzewa mierzone na wysokości 130 cm przekraczają dopuszczalne obwody, inwestor musi złożyć wniosek o przyznanie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu. Do wniosku należy dołączyć rysunek, mapę lub projekt zagospodarowania działki lub terenu z propozycją zrealizowania inwestycji. Jest to wymagane zgodnie z planem budowlanym, który określa usytuowanie drzew i krzewów
w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych.

W tym celu należy wykonać inwentaryzację wszystkich drzew i krzewów występujących na terenie objętym inwestycją z określeniem:

 1. gatunków drzew i krzewów,
 2. obwodu pni na wysokości 130 cm od ziemi, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 • posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
 • nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
 1. wysokości drzew i zasięgu ich koron,
 2. powierzchni porośniętej krzewami w m2,
 3. stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy wraz z zaznaczeniem kolizji istniejących drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycinki lub przesadzenia) na mapie z planowanym docelowym zagospodarowaniem terenu.

Inwentaryzacja musi składać się z części opisowej oraz graficznej na kopii aktualnej mapy dotyczącej projektu zagospodarowania. Wniosek jest analizowany według załączonego projektu propozycji zagospodarowania nieruchomości wraz ze wskazaniem drzew
i krzewów do usunięcia:

 • z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (na podstawie art. ust. 1. – Prawo budowlane, Dz. U. 2016 poz. 290),
 • z warunkami określonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- ulic,
 • z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowieniem w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie (zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody),
 • z zapisami uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,
 • z decyzją pozwolenia na budowę,
 • z mapą roślinności rzeczywistej,
 • z planowaną powierzchnią terenu biologicznie czynnego,
 • pod kątem występowania chronionych gatunków i ich siedlisk (między innymi czynnych gniazd ptaków, siedlisk nietoperzy i pachnicy dębowej).

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew powinien zawierać projekt planu:

 1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy,
 2. przesadzenia drzewa lub krzewu

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki czy terenu, oraz informację o liczbie, gatunku czy odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych, czy przesadzenia tego drzewa lub krzewu.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej można znaleźć wniosek zgodnie z procedurą:

WS-19 Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (dotyczy inwestycji).

WS-20 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w związku z inwestycją prowadzoną przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy do kontaktu

Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, Referat Ochrony Zieleni

 • tel. 12 616 8908, tel. 12 616 8906  pok. 418, 410

Dla osób fizycznych

By | Dla osób fizycznych

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, ZAMIERZAJĄCYCH WYCIĄĆ DRZEWO ZE SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI W CELU NIEZWIĄZANYM Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Przytoczone poniżej podstawy prawne wynikają z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) w brzmieniu nadanym przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. poz. 1074), zwanej dalej ustawą.

 

 1. Przed usunięciem drzew z nieruchomości będącej własnością osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy dokonać zgłoszenia od właściwego organu o którym mowa w art. 83a ust. 1 (art. 83f ust. 4) procedura UMK WS-119 dostępna na www.bip.krakow.pl Do zgłoszenia należy dołączyć mapę z zaznaczoną lokalizacją drzewa. Mapa może być sporządzona odręcznie, powinna jednakże pozwalać na bezsprzeczne zlokalizowanie drzewa w terenie (naniesione punkty charakterystyczne, granice, obrysy budynków, itp.) Zgłoszenie powinno być podpisane przez WSZYSTKICH współwłaścicieli, lub powinno być dołączone pełnomocnictwo.
 2. Zwolnione z tego obowiązku są drzewa o obwodach pni mierzonych na wysokości 5 cm nie przekraczających: 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego, 50 cm w przypadku pozostałych gatunków.
 3. Organ dokona oględzin drzewa w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia (art. 83f ust. 6)
 4. W przypadku niekompletnego wniosku, bieg w/w terminu ulega przerwaniu (art. 83f ust. 10).
 5. Usunięcie drzewa może nastąpić jedynie w przypadku, gdy organ w terminie 14 dni od daty oględzin nie wniesie sprzeciwu (art. 83f ust. 8 ustawy).
 6. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej (art. 83 f ust. 11 ustawy). Przed wycięciem drzewa należy upewnić się że taki sprzeciw nie został wystosowany. Informację można uzyskać u pracownika prowadzącego sprawę, lub poprzez sekretariat Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616 88 93 lub 12 616 88 92.
 7. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 83f ust. 13 ustawy).
 8. Usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, lub przed upływem terminu na jego wniesienie, podlega administracyjnej karze pieniężnej (art. 88 ust. 1 pkt 5-6 ustawy)
 9. Otrzymanie sprzeciwu wyrażonego przez organ w postaci ostatecznej decyzji administracyjnej, jest podstawą do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie tych drzew lub krzewów na zasadach ogólnych wynikających z art. 83 ust. 1 ustawy. Wydanie takiego zezwolenia może być uwarunkowane obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa. (art. 83 f ust 16 i art. 83c ust. 3-5 ustawy) – procedury Wydziału Kształtowania Środowiska UMK WS-20, WS-21.
 10. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa (art. 83f ust. 17 ustawy).
 11. W czasie trwania okresu lęgowego ptaków nie należy usuwać drzew, na których znajduje się ich miejsce lęgowe (art. 52 ust. 1 ustawy).
 12. Ochrona gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, występujących w obrębie ww. zadrzewienia obowiązuje niezależnie od usuwania zieleni wysokiej, także podczas prac związanych z wycinaniem drzew i krzewów. Usunięcie drzew, w obrębie których występują gatunki chronione tj. m. in większość gatunków ptaków występujących w Krakowie, nietoperze oraz pozostałe gatunki wymienione w aktualnym rozporządzeniach Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt lub grzybów, może nastąpić jedynie po uzyskaniu zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów obowiązujących dla gatunków chronionych (art. 56 ust 1-2 ustawy).

Jeżeli osoba fizyczna musi uzyskać decyzję administracyjną, należy złożyć wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej), który rozpatrywany jest zgodnie z procedurami Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa:

WS-119 

Procedura zgłoszenia zamiaru wycięcia drzew przez osoby fizyczne, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

WS-20  

W przypadku tego wniosku rozpatrywane są sprawy, w których należy ocenić faktyczną kolizję drzew i krzewów z planowaną inwestycją, na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu. W sytuacji zaistnienia kolizji w toku postępowania należy ustalić zakres i wysokość przewidywanych opłat oraz/lub wielkość ekwiwalentu przyrodniczego (nasadzeń zastępczych).

WS-21

W tym trybie można wnioskować o zezwolenie na usunięcie drzew z przyczyn wynikających ze stanu drzewa lub krzewu, a zatem okazów martwych, uszkodzonych, zagłuszonych oraz stwarzających zagrożenie z uwagi na usytuowanie, stan sanitarny czy osiągnięte wymiary. Wymagana jest w tym przypadku podstawa merytoryczna, czyli ocena stanu drzew i krzewów, przeprowadzona w terenie.

dla dzieci

By | Dla dzieci

Już dziś zachęcamy opiekunów wszystkich maluchów do włączenia się w akcję Drzewo za Drzewo.

Na naszej stronie znajdują się materiały, dzięki którym dzieci w łatwy i prosty sposób będą mogły zrozumieć ideę akcji.

Zachęcamy do korzystania!