All Posts By

Magda

Pomniki przyrody!

By | Dla osób fizycznych

Pomniki przyrody – jest to forma ochrony przyrody. O objęciu ochroną pomnikową decyduje Rada Miasta. Kryteria uznawania drzew za pomniki przyrody określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r (Dz.U. 2017 poz. 2300). w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Wycięcie drzewa stanowiącego pomnik przyrody wymaga zdjęcia ochrony pomnikowej przez organ, który ją ustanowił. Pomnikami przyrody mogą być też inne twory natury takie jak np. głazy, aleje drzew, źródła itp. Wykaz pomników przyrody na terenie Krakowa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Usuwanie drzew złamanych lub wywróconych przez czynniki naturalne

By | Dla osób fizycznych

Usunięcie tzw. złomów lub wywrotów należy poprzedzić oględzinami przeprowadzonymi przez pracownika urzędu. Oględziny mają na celu potwierdzenie czy drzewo może być uznane za złom lub wywrot zgodnie z definicją ustawową. W przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia drzewa poza godzinami pracy urzędu, np. w celu umożliwienia przejazdu, należy wezwać straż pożarną.

Dopuszczalne jest usunięcie części przeszkadzających gałęzi lub konarów, należy jednak ograniczyć takie działania do niezbędnego minimum, uprzednio wykonać dokumentację fotograficzną i zadbać, aby nie zatrzeć śladów pozwalających na potwierdzenie naturalnych okoliczności powstałego zdarzenia. W przypadku złamania należy unikać odcinania pnia poniżej miejsca złamania.

UWAGA – wyłamanie jednego z konarów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem drzewa jako złom, przechylenie się drzewa nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem go jako wywrot (w sytuacji gdy całkowitemu wywróceniu się drzewa zapobiegło oparcie się go o np. inne drzewo, decyzję w tym zakresie podejmuje pracownik UMK na podstawie m.in. oględzin strefy korzeniowej i stopnia wychylenia się drzewa)

Jak usuwać gałęzie sąsiada?

By | Dla osób fizycznych

Usuwanie gałęzi przechodzących z sąsiednich nieruchomości – Zgodnie z art. 150 Kodeksu Cywilnego (KC), właściciel może obciąć i zachować dla siebie korzenie, gałęzie i owoce przechodzące z sąsiedniej nieruchomości. Obcięcie należy poprzedzić wyznaczeniem sąsiadowi terminu na ich usunięcie.

Art. 149 KC dopuszcza również możliwość wejścia na sąsiedni grunt w celu usunięcia zwieszających się gałęzi lub owoców, jednakże właściciel sąsiedniego gruntu może żądać naprawienia wynikłych przez to szkód. Czynności te nie mogą natomiast spowodować naruszenia przepisów dotyczących dopuszczalnych prac w obrębie korony.

Prace w obrębie korony drzew!

By | Bez kategorii, Dla osób fizycznych

Prace w obrębie korony drzew – przycięcie korony nie może przekroczyć 30% objętości korony, którą drzewo wykształciło w całym okresie życia. Do tej objętości nie wlicza się gałęzi obumarłych lub nadłamanych. Wyjątkiem od tej zasady są zabiegi mające na celu poprawę statyki drzewa. Pozwalają one na redukcję korony w większym zakresie, jednakże uprzednio należy sporządzić dokumentację, wskazująca na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu.

Ograniczenia te nie występują również w przypadkach, gdy cięcie ma za zadanie utrzymywanie uformowanego kształtu korony. Cięcia takie powinny być przeprowadzane systematycznie. UWAGA! Drzewa na terenach zabytkowych wymagają uzgadniania zakresu prac z konserwatorem zabytków.

Aneks dot. przepisów prawa związanych z tematyką drzew.

By | Dla osób fizycznych

Przepisy regulujące zasady wycinania drzew wynikają z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. Przedstawione poniżej przepisy wynikają z tekstu jednolitego ogłoszonego w dzienniku ustaw z roku 2018 poz. 142 – art. 83 – 90.

Podstawowym parametrem, wg jakiego określa się czy usunięcie drzewa wymaga podejmowania jakichkolwiek czynności administracyjnych jest obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nad ziemią. Dla większości drzew, obwód graniczny wynosi 50 cm, natomiast dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego wynosi on 65 cm, a dla topól, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego – 80 cm

Kolejnym parametrem jest gatunek drzewa. Nie wymaga zezwolenia usuwanie drzew gatunków owocowych, oraz gatunków inwazyjnych określonych w stosowanym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw dotyczących środowiska (bożodrzew gruczołowaty). Uwaga! W przypadku drzew rosnących na terenach zieleni lub terenach zabytkowych usuwanie drzew owocowych wymaga zezwolenia!

Czynnikiem decydującym jaka forma czynności administracyjnej jest wymagana przed usunięciem drzewa jest forma własności nieruchomości na której drzewo rośnie:
Drzewa rosnące na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwane na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (wycinka związana z pielęgnacją i urządzaniem ogrodów przydomowych, budową domu jednorodzinnego, likwidacją zagrożenia dla obiektów znajdujących się w sąsiedztwie, itp.) – Przed usunięciem drzewa należy dokonać tzw. Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Można dokonać tego z wykorzystaniem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, umieszczonym w procedurze WS-119. Do wniosku należy dołączyć mapę, z zaznaczonymi drzewami przeznaczonymi do usunięcia. Mapa może być sporządzona odręcznie, jednakże musi być na tyle dokładna, aby bezsprzecznie można było na jaj podstawie określić które drzewo jest objęte zgłoszeniem i jak jest położone w stosunku do granic nieruchomości. Zgłoszenia dokonuje właściciel (w przypadku współwłasności – wszyscy współwłaściciele) W przypadku gdy stan prawny nieruchomości nie jest uregulowany nie można dokonać zgłoszenia. Nie jest wymagane podawanie powodu usunięcia drzewa, jednakże jeżeli w ciągu 5 lat od oględzin, zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę, która będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, na właściciela zostanie nałożona opłata, naliczona na podstawie ustaleń poczynionych podczas oględzin. Drzewo można usunąć w terminie do 6 m-cy od daty oględzin.

Termin ten nie może być wydłużany.
Drzewa rosnące na nieruchomościach stanowiących własność przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów o osobowości prawnej oraz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usuwanych z powodu złego stanu fitosanitarnego (uschnięcie, zamieranie, występowanie szkodników lub chorób), stwarzania zagrożenia dla ludzi lub istniejącego mienia (w tym sieci uzbrojenia terenu) – Usunięcie wymaga zezwolenia w formie decyzji administracyjnej. Wniosek o jej wydanie znajduje się w procedurze WS-21 dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, również w opisie procedury znajduje się wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosku. Wniosek ten wymaga podania powodu usunięcia drzewa. Okoliczności na które powołuje się wnioskodawca są weryfikowane m.in. podczas oględzin realizowanych w terenie. Zazwyczaj usunięcie takie nie wiąże się z opłatami, najczęściej nakładany jest jednak obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych.

Drzewa rosnące na terenach inwestycyjnych (inwestycje deweloperskie, usługowe itp.) – usunięcie również wymaga zezwolenia w formie decyzji administracyjnej. Wniosek o jej wydanie oraz wykaz niezbędnych załączników znajdują się w procedurze WS-20 dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Wniosek ten wymaga m.in. szczegółowej mapy na podstawie której określa się kolizję drzew z inwestycją, oraz rozmieszczenie drzew w stosunku do inwestycji. Ustawa określa w jakich okolicznościach nakłada się opłatę za usunięcie drzew. W większości przypadków zezwolenie jest warunkowane obowiązkiem nasadzenia nowych drzew.

Drzewa rosnące na terenach nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – Zezwolenia na usuwanie takich drzew wydaje konserwator zabytków. Usuwanie takich drzew może wymagać dodatkowo zezwolenia wydanego na podstawie ustawy z dnia… o ochronie zabytków… UWAGA! Obowiązkowi temu mogą podlegać również drzewa o obwodach pnia niższych niż 50 cm. Jako tereny wpisane do rejestru zabytków rozumiane są również nieruchomości położone na układach urbanistycznych (np. Stare Miasto, Stare Podgórze, Nowa Huta)

Dąb Henryk z Krakowa kandydatem do Drzewa Roku 2018

By | Aktualności

Majestatyczny, waleczny, liczący 242 lata szypułkowy Dąb Henryk – kandydatem do Drzewa Roku 2018!

„Henryk” to żywy świadek historii Krakowa sięgającej ponad 240 lat wstecz, drzewo o wyjątkowych
cechach dendrologicznych, jednen z ostatnich potomków prastarej puszczy, który przetrwał cudem do dzisiaj rosnąc w samym sercu miejskiej dżungli, tuż przy jednej z najbardziej ruchliwych arterii drogowych Krakowa, pośród przytłaczających krajobraz obiektów handlowych i przemysłowych, zlokalizowanych przy wjeździe do miasta.

Pełni bardzo istotną dominantę w krajobrazie Borku Fałęckiego oraz niezwykle ważny obiekt edukacji przyrodniczej Krakowa – tak Henryka określa Agnieszka Mydłowska, p.o. Kierownika Referatu WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK.

Głosowanie startuje 1 czerwca na stronie www.drzeworoku.pl. Liczymy na Państwa głosy. Zadbajmy o jego przyszłość razem!

Zapraszamy na rodzinny piknik ekologiczny

By | Aktualności

Już 20go maja w godzinach od 11 do 17 w Parku im. dr Henryka Jordana w Krakowie odbędzie się Rodzinny Piknik Ekologiczny „Dbam o zieleń i czyste powietrze”.

W programie:

  • występy artystyczne
  • gra miejska „Gram w zielone miasto”
  • gry i zabawy dla dzieci z nagrodami.

Zapraszamy do zabawy!