Category

Dla rolników

Dla rolników

By | Dla rolników

Zgodnie z przepisami osoby fizyczne usuwając drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mogą zrobić to bez zezwolenia. Rolnicy są osobami fizycznymi, jednak działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza,  dlatego konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny przez Urząd Miasta, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub związane jest z przywracaniem gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Wycinka związana z prowadzeniem działalności gospodarczej (działalności rolniczej) to np. budowa kurnika, stodoły, drogi dojazdowej do pola wymaga uzyskania zezwolenia.

Od rolnika nie wymaga się zezwolenia w przypadku usuwania drzew i krzewów, które mają na celu przywrócenie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Jednakże jeśli grunty rolnicze znajdują się na terenie chronionym — np. w parku krajobrazowym lub na obszarze chronionego krajobrazu, rolnik musi szanować obowiązujące w nich zakazy likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli działania te nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, lub wodnego, lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

Należy również liczyć się z rozporządzeniem Ministra Środowiska dotyczącego ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową.

Usunięcie drzew w trakcie okresu lęgowego oraz będących miejscem gniazdowania ptaków, jak również odpoczynku, wychowu młodych lub żerowania stanowi naruszenie prawa i jest ścigane przez policję. Możliwe jest odstępstwo od wyżej wymienionych przepisów po uzyskaniu zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Za okres lęgowy większości ptaków przyjmuje się okres od 1 marca do 15 października.