Dla inwestorów

By | Dla przedsiębiorców

Inwestor bez uzyskania zezwolenia może usunąć drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm dla: klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, topoli, wierzby,
 • 65 cm dla: kasztanowca zwyczajnego, platanu klonolistnego, robinii akacjowej,
 • 50 cm dla pozostałych gatunków drzew oraz krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2.

Należy pamiętać, iż poza przepisami ustawy o ochronie przyrody istnieją inne przepisy w zależności od położenia nieruchomości, na której znajdują się drzewa. Jest to m.in. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. ograniczająca usuwanie drzew rosnących na obszarach wpisanych do rejestru zabytków lub rozporządzenia wojewody w sprawach utworzenia parków krajobrazowych (np. rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006 Nr 81/06 w sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego). Rozporządzenia te nakładają zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych na gruntach położonych na terenach parków krajobrazowych.

Organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie ww. przepisów są odpowiednio: Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków – w przypadku terenów zabytkowych oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – w przypadku działek położnych w obrębie parków krajobrazowych.

Jeżeli drzewa mierzone na wysokości 130 cm przekraczają dopuszczalne obwody, inwestor musi złożyć wniosek o przyznanie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu. Do wniosku należy dołączyć rysunek, mapę lub projekt zagospodarowania działki lub terenu z propozycją zrealizowania inwestycji. Jest to wymagane zgodnie z planem budowlanym, który określa usytuowanie drzew i krzewów
w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych.

W tym celu należy wykonać inwentaryzację wszystkich drzew i krzewów występujących na terenie objętym inwestycją z określeniem:

 1. gatunków drzew i krzewów,
 2. obwodu pni na wysokości 130 cm od ziemi, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 • posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
 • nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
 1. wysokości drzew i zasięgu ich koron,
 2. powierzchni porośniętej krzewami w m2,
 3. stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy wraz z zaznaczeniem kolizji istniejących drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycinki lub przesadzenia) na mapie z planowanym docelowym zagospodarowaniem terenu.

Inwentaryzacja musi składać się z części opisowej oraz graficznej na kopii aktualnej mapy dotyczącej projektu zagospodarowania. Wniosek jest analizowany według załączonego projektu propozycji zagospodarowania nieruchomości wraz ze wskazaniem drzew
i krzewów do usunięcia:

 • z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (na podstawie art. ust. 1. – Prawo budowlane, Dz. U. 2016 poz. 290),
 • z warunkami określonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- ulic,
 • z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowieniem w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie (zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody),
 • z zapisami uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa,
 • z decyzją pozwolenia na budowę,
 • z mapą roślinności rzeczywistej,
 • z planowaną powierzchnią terenu biologicznie czynnego,
 • pod kątem występowania chronionych gatunków i ich siedlisk (między innymi czynnych gniazd ptaków, siedlisk nietoperzy i pachnicy dębowej).

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew powinien zawierać projekt planu:

 1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy,
 2. przesadzenia drzewa lub krzewu

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki czy terenu, oraz informację o liczbie, gatunku czy odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych, czy przesadzenia tego drzewa lub krzewu.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej można znaleźć wniosek zgodnie z procedurą:

WS-19 Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (dotyczy inwestycji).

WS-20 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w związku z inwestycją prowadzoną przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy do kontaktu

Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, Referat Ochrony Zieleni

 • tel. 12 616 8908, tel. 12 616 8906  pok. 418, 410

[mapa]