Pomniki przyrody!

By | Dla osób fizycznych

Pomniki przyrody – jest to forma ochrony przyrody. O objęciu ochroną pomnikową decyduje Rada Miasta. Kryteria uznawania drzew za pomniki przyrody określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r (Dz.U. 2017 poz. 2300). w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Wycięcie drzewa stanowiącego pomnik przyrody wymaga zdjęcia ochrony pomnikowej przez organ, który ją ustanowił. Pomnikami przyrody mogą być też inne twory natury takie jak np. głazy, aleje drzew, źródła itp. Wykaz pomników przyrody na terenie Krakowa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Usuwanie drzew złamanych lub wywróconych przez czynniki naturalne

By | Dla osób fizycznych

Usunięcie tzw. złomów lub wywrotów należy poprzedzić oględzinami przeprowadzonymi przez pracownika urzędu. Oględziny mają na celu potwierdzenie czy drzewo może być uznane za złom lub wywrot zgodnie z definicją ustawową. W przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia drzewa poza godzinami pracy urzędu, np. w celu umożliwienia przejazdu, należy wezwać straż pożarną.

Dopuszczalne jest usunięcie części przeszkadzających gałęzi lub konarów, należy jednak ograniczyć takie działania do niezbędnego minimum, uprzednio wykonać dokumentację fotograficzną i zadbać, aby nie zatrzeć śladów pozwalających na potwierdzenie naturalnych okoliczności powstałego zdarzenia. W przypadku złamania należy unikać odcinania pnia poniżej miejsca złamania.

UWAGA – wyłamanie jednego z konarów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem drzewa jako złom, przechylenie się drzewa nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem go jako wywrot (w sytuacji gdy całkowitemu wywróceniu się drzewa zapobiegło oparcie się go o np. inne drzewo, decyzję w tym zakresie podejmuje pracownik UMK na podstawie m.in. oględzin strefy korzeniowej i stopnia wychylenia się drzewa)

Jak usuwać gałęzie sąsiada?

By | Dla osób fizycznych

Usuwanie gałęzi przechodzących z sąsiednich nieruchomości – Zgodnie z art. 150 Kodeksu Cywilnego (KC), właściciel może obciąć i zachować dla siebie korzenie, gałęzie i owoce przechodzące z sąsiedniej nieruchomości. Obcięcie należy poprzedzić wyznaczeniem sąsiadowi terminu na ich usunięcie.

Art. 149 KC dopuszcza również możliwość wejścia na sąsiedni grunt w celu usunięcia zwieszających się gałęzi lub owoców, jednakże właściciel sąsiedniego gruntu może żądać naprawienia wynikłych przez to szkód. Czynności te nie mogą natomiast spowodować naruszenia przepisów dotyczących dopuszczalnych prac w obrębie korony.

Prace w obrębie korony drzew!

By | Bez kategorii, Dla osób fizycznych

Prace w obrębie korony drzew – przycięcie korony nie może przekroczyć 30% objętości korony, którą drzewo wykształciło w całym okresie życia. Do tej objętości nie wlicza się gałęzi obumarłych lub nadłamanych. Wyjątkiem od tej zasady są zabiegi mające na celu poprawę statyki drzewa. Pozwalają one na redukcję korony w większym zakresie, jednakże uprzednio należy sporządzić dokumentację, wskazująca na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu.

Ograniczenia te nie występują również w przypadkach, gdy cięcie ma za zadanie utrzymywanie uformowanego kształtu korony. Cięcia takie powinny być przeprowadzane systematycznie. UWAGA! Drzewa na terenach zabytkowych wymagają uzgadniania zakresu prac z konserwatorem zabytków.

Aneks dot. przepisów prawa związanych z tematyką drzew.

By | Dla osób fizycznych

Przepisy regulujące zasady wycinania drzew wynikają z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. Przedstawione poniżej przepisy wynikają z tekstu jednolitego ogłoszonego w dzienniku ustaw z roku 2018 poz. 142 – art. 83 – 90.

Podstawowym parametrem, wg jakiego określa się czy usunięcie drzewa wymaga podejmowania jakichkolwiek czynności administracyjnych jest obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nad ziemią. Dla większości drzew, obwód graniczny wynosi 50 cm, natomiast dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego wynosi on 65 cm, a dla topól, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego – 80 cm

Kolejnym parametrem jest gatunek drzewa. Nie wymaga zezwolenia usuwanie drzew gatunków owocowych, oraz gatunków inwazyjnych określonych w stosowanym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw dotyczących środowiska (bożodrzew gruczołowaty). Uwaga! W przypadku drzew rosnących na terenach zieleni lub terenach zabytkowych usuwanie drzew owocowych wymaga zezwolenia!

Czynnikiem decydującym jaka forma czynności administracyjnej jest wymagana przed usunięciem drzewa jest forma własności nieruchomości na której drzewo rośnie:
Drzewa rosnące na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwane na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (wycinka związana z pielęgnacją i urządzaniem ogrodów przydomowych, budową domu jednorodzinnego, likwidacją zagrożenia dla obiektów znajdujących się w sąsiedztwie, itp.) – Przed usunięciem drzewa należy dokonać tzw. Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Można dokonać tego z wykorzystaniem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, umieszczonym w procedurze WS-119. Do wniosku należy dołączyć mapę, z zaznaczonymi drzewami przeznaczonymi do usunięcia. Mapa może być sporządzona odręcznie, jednakże musi być na tyle dokładna, aby bezsprzecznie można było na jaj podstawie określić które drzewo jest objęte zgłoszeniem i jak jest położone w stosunku do granic nieruchomości. Zgłoszenia dokonuje właściciel (w przypadku współwłasności – wszyscy współwłaściciele) W przypadku gdy stan prawny nieruchomości nie jest uregulowany nie można dokonać zgłoszenia. Nie jest wymagane podawanie powodu usunięcia drzewa, jednakże jeżeli w ciągu 5 lat od oględzin, zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę, która będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, na właściciela zostanie nałożona opłata, naliczona na podstawie ustaleń poczynionych podczas oględzin. Drzewo można usunąć w terminie do 6 m-cy od daty oględzin.

Termin ten nie może być wydłużany.
Drzewa rosnące na nieruchomościach stanowiących własność przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów o osobowości prawnej oraz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, usuwanych z powodu złego stanu fitosanitarnego (uschnięcie, zamieranie, występowanie szkodników lub chorób), stwarzania zagrożenia dla ludzi lub istniejącego mienia (w tym sieci uzbrojenia terenu) – Usunięcie wymaga zezwolenia w formie decyzji administracyjnej. Wniosek o jej wydanie znajduje się w procedurze WS-21 dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, również w opisie procedury znajduje się wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosku. Wniosek ten wymaga podania powodu usunięcia drzewa. Okoliczności na które powołuje się wnioskodawca są weryfikowane m.in. podczas oględzin realizowanych w terenie. Zazwyczaj usunięcie takie nie wiąże się z opłatami, najczęściej nakładany jest jednak obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych.

Drzewa rosnące na terenach inwestycyjnych (inwestycje deweloperskie, usługowe itp.) – usunięcie również wymaga zezwolenia w formie decyzji administracyjnej. Wniosek o jej wydanie oraz wykaz niezbędnych załączników znajdują się w procedurze WS-20 dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Wniosek ten wymaga m.in. szczegółowej mapy na podstawie której określa się kolizję drzew z inwestycją, oraz rozmieszczenie drzew w stosunku do inwestycji. Ustawa określa w jakich okolicznościach nakłada się opłatę za usunięcie drzew. W większości przypadków zezwolenie jest warunkowane obowiązkiem nasadzenia nowych drzew.

Drzewa rosnące na terenach nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – Zezwolenia na usuwanie takich drzew wydaje konserwator zabytków. Usuwanie takich drzew może wymagać dodatkowo zezwolenia wydanego na podstawie ustawy z dnia… o ochronie zabytków… UWAGA! Obowiązkowi temu mogą podlegać również drzewa o obwodach pnia niższych niż 50 cm. Jako tereny wpisane do rejestru zabytków rozumiane są również nieruchomości położone na układach urbanistycznych (np. Stare Miasto, Stare Podgórze, Nowa Huta)

Dla osób fizycznych

By | Dla osób fizycznych

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, ZAMIERZAJĄCYCH WYCIĄĆ DRZEWO ZE SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI W CELU NIEZWIĄZANYM Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Przytoczone poniżej podstawy prawne wynikają z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) w brzmieniu nadanym przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. poz. 1074), zwanej dalej ustawą.

 

 1. Przed usunięciem drzew z nieruchomości będącej własnością osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy dokonać zgłoszenia od właściwego organu o którym mowa w art. 83a ust. 1 (art. 83f ust. 4) procedura UMK WS-119 dostępna na www.bip.krakow.pl Do zgłoszenia należy dołączyć mapę z zaznaczoną lokalizacją drzewa. Mapa może być sporządzona odręcznie, powinna jednakże pozwalać na bezsprzeczne zlokalizowanie drzewa w terenie (naniesione punkty charakterystyczne, granice, obrysy budynków, itp.) Zgłoszenie powinno być podpisane przez WSZYSTKICH współwłaścicieli, lub powinno być dołączone pełnomocnictwo.
 2. Zwolnione z tego obowiązku są drzewa o obwodach pni mierzonych na wysokości 5 cm nie przekraczających: 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego, 50 cm w przypadku pozostałych gatunków.
 3. Organ dokona oględzin drzewa w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia (art. 83f ust. 6)
 4. W przypadku niekompletnego wniosku, bieg w/w terminu ulega przerwaniu (art. 83f ust. 10).
 5. Usunięcie drzewa może nastąpić jedynie w przypadku, gdy organ w terminie 14 dni od daty oględzin nie wniesie sprzeciwu (art. 83f ust. 8 ustawy).
 6. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej (art. 83 f ust. 11 ustawy). Przed wycięciem drzewa należy upewnić się że taki sprzeciw nie został wystosowany. Informację można uzyskać u pracownika prowadzącego sprawę, lub poprzez sekretariat Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616 88 93 lub 12 616 88 92.
 7. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 83f ust. 13 ustawy).
 8. Usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, lub przed upływem terminu na jego wniesienie, podlega administracyjnej karze pieniężnej (art. 88 ust. 1 pkt 5-6 ustawy)
 9. Otrzymanie sprzeciwu wyrażonego przez organ w postaci ostatecznej decyzji administracyjnej, jest podstawą do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie tych drzew lub krzewów na zasadach ogólnych wynikających z art. 83 ust. 1 ustawy. Wydanie takiego zezwolenia może być uwarunkowane obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa. (art. 83 f ust 16 i art. 83c ust. 3-5 ustawy) – procedury Wydziału Kształtowania Środowiska UMK WS-20, WS-21.
 10. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa (art. 83f ust. 17 ustawy).
 11. W czasie trwania okresu lęgowego ptaków nie należy usuwać drzew, na których znajduje się ich miejsce lęgowe (art. 52 ust. 1 ustawy).
 12. Ochrona gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, występujących w obrębie ww. zadrzewienia obowiązuje niezależnie od usuwania zieleni wysokiej, także podczas prac związanych z wycinaniem drzew i krzewów. Usunięcie drzew, w obrębie których występują gatunki chronione tj. m. in większość gatunków ptaków występujących w Krakowie, nietoperze oraz pozostałe gatunki wymienione w aktualnym rozporządzeniach Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt lub grzybów, może nastąpić jedynie po uzyskaniu zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów obowiązujących dla gatunków chronionych (art. 56 ust 1-2 ustawy).

Jeżeli osoba fizyczna musi uzyskać decyzję administracyjną, należy złożyć wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej), który rozpatrywany jest zgodnie z procedurami Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa:

WS-119 

Procedura zgłoszenia zamiaru wycięcia drzew przez osoby fizyczne, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

WS-20  

W przypadku tego wniosku rozpatrywane są sprawy, w których należy ocenić faktyczną kolizję drzew i krzewów z planowaną inwestycją, na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu. W sytuacji zaistnienia kolizji w toku postępowania należy ustalić zakres i wysokość przewidywanych opłat oraz/lub wielkość ekwiwalentu przyrodniczego (nasadzeń zastępczych).

WS-21

W tym trybie można wnioskować o zezwolenie na usunięcie drzew z przyczyn wynikających ze stanu drzewa lub krzewu, a zatem okazów martwych, uszkodzonych, zagłuszonych oraz stwarzających zagrożenie z uwagi na usytuowanie, stan sanitarny czy osiągnięte wymiary. Wymagana jest w tym przypadku podstawa merytoryczna, czyli ocena stanu drzew i krzewów, przeprowadzona w terenie.

[mapa]