Dla osób fizycznych – Zieleń w Krakowie

Dla osób fizycznych

By | Dla osób fizycznych

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, ZAMIERZAJĄCYCH WYCIĄĆ DRZEWO ZE SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI W CELU NIEZWIĄZANYM Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Przytoczone poniżej podstawy prawne wynikają z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) w brzmieniu nadanym przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. poz. 1074), zwanej dalej ustawą.

 

 1. Przed usunięciem drzew z nieruchomości będącej własnością osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy dokonać zgłoszenia od właściwego organu o którym mowa w art. 83a ust. 1 (art. 83f ust. 4) procedura UMK WS-119 dostępna na www.bip.krakow.pl Do zgłoszenia należy dołączyć mapę z zaznaczoną lokalizacją drzewa. Mapa może być sporządzona odręcznie, powinna jednakże pozwalać na bezsprzeczne zlokalizowanie drzewa w terenie (naniesione punkty charakterystyczne, granice, obrysy budynków, itp.) Zgłoszenie powinno być podpisane przez WSZYSTKICH współwłaścicieli, lub powinno być dołączone pełnomocnictwo.
 2. Zwolnione z tego obowiązku są drzewa o obwodach pni mierzonych na wysokości 5 cm nie przekraczających: 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego, 50 cm w przypadku pozostałych gatunków.
 3. Organ dokona oględzin drzewa w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia (art. 83f ust. 6)
 4. W przypadku niekompletnego wniosku, bieg w/w terminu ulega przerwaniu (art. 83f ust. 10).
 5. Usunięcie drzewa może nastąpić jedynie w przypadku, gdy organ w terminie 14 dni od daty oględzin nie wniesie sprzeciwu (art. 83f ust. 8 ustawy).
 6. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej (art. 83 f ust. 11 ustawy). Przed wycięciem drzewa należy upewnić się że taki sprzeciw nie został wystosowany. Informację można uzyskać u pracownika prowadzącego sprawę, lub poprzez sekretariat Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616 88 93 lub 12 616 88 92.
 7. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 83f ust. 13 ustawy).
 8. Usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, lub przed upływem terminu na jego wniesienie, podlega administracyjnej karze pieniężnej (art. 88 ust. 1 pkt 5-6 ustawy)
 9. Otrzymanie sprzeciwu wyrażonego przez organ w postaci ostatecznej decyzji administracyjnej, jest podstawą do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie tych drzew lub krzewów na zasadach ogólnych wynikających z art. 83 ust. 1 ustawy. Wydanie takiego zezwolenia może być uwarunkowane obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa. (art. 83 f ust 16 i art. 83c ust. 3-5 ustawy) – procedury Wydziału Kształtowania Środowiska UMK WS-20, WS-21.
 10. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa (art. 83f ust. 17 ustawy).
 11. W czasie trwania okresu lęgowego ptaków nie należy usuwać drzew, na których znajduje się ich miejsce lęgowe (art. 52 ust. 1 ustawy).
 12. Ochrona gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, występujących w obrębie ww. zadrzewienia obowiązuje niezależnie od usuwania zieleni wysokiej, także podczas prac związanych z wycinaniem drzew i krzewów. Usunięcie drzew, w obrębie których występują gatunki chronione tj. m. in większość gatunków ptaków występujących w Krakowie, nietoperze oraz pozostałe gatunki wymienione w aktualnym rozporządzeniach Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt lub grzybów, może nastąpić jedynie po uzyskaniu zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów obowiązujących dla gatunków chronionych (art. 56 ust 1-2 ustawy).

Jeżeli osoba fizyczna musi uzyskać decyzję administracyjną, należy złożyć wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej), który rozpatrywany jest zgodnie z procedurami Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa:

WS-119 

Procedura zgłoszenia zamiaru wycięcia drzew przez osoby fizyczne, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

WS-20  

W przypadku tego wniosku rozpatrywane są sprawy, w których należy ocenić faktyczną kolizję drzew i krzewów z planowaną inwestycją, na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu. W sytuacji zaistnienia kolizji w toku postępowania należy ustalić zakres i wysokość przewidywanych opłat oraz/lub wielkość ekwiwalentu przyrodniczego (nasadzeń zastępczych).

WS-21

W tym trybie można wnioskować o zezwolenie na usunięcie drzew z przyczyn wynikających ze stanu drzewa lub krzewu, a zatem okazów martwych, uszkodzonych, zagłuszonych oraz stwarzających zagrożenie z uwagi na usytuowanie, stan sanitarny czy osiągnięte wymiary. Wymagana jest w tym przypadku podstawa merytoryczna, czyli ocena stanu drzew i krzewów, przeprowadzona w terenie.

[mapa]