Ważne informacje:

Deratyzacja - pobierz dokument.

  1. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (DZ.U.NR 234, poz. 1570 ze zmianami)
  2. Uchwała nr III/35/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454,1629, z 2019 r. poz.739, 1403)

    

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi „Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.”

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Krakowa, przyjętego Uchwałą nr III/35/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku „Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy miejskiej Kraków zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości w ciągu roku:
w terminie od 15 października do 15 marca w sposób ciągły każdorazowo w przypadku występowania populacji gryzoni na terenie nieruchomości w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu.”

Niewywiązanie się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku przeprowadzenia deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz na obszarach zieleni miejskiej. Trutki winny zostać wykładane sukcesywnie tam, gdzie pojawiają się szczury, w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych, infrastrukturze kanalizacyjnej, ciepłowniczej itp.
W okresie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.
W celu zwiększenia skuteczności deratyzacji wskazanym jest, aby preparaty biobójcze wykładane były każdorazowo w innych miejscach. Zalecane jest także częste zmienianie rodzaju preparatów i sposobu podawania.
Zwłaszcza w przypadku szczurów, stosowanie tego samego systemu przynęt, trucizn czy pułapek przez dłuższy okres czasu może nie być skuteczne, gdyż zwierzęta te bardzo szybko uczą się omijania stale występujących zagrożeń a wiedzę tą przekazują sobie wzajemnie w obrębie stada