Kiedy cięcie jest szkodliwe.

Drzewo, jak każdy żywy organizm ma granice tolerancji, a to znaczy, że nie możemy ciąć ani za często, ani za dużo. Drzewo nie zawsze wymaga wykonywania cięć. Zwłaszcza duże i dojrzałe drzewa nie powinny być zbyt często cięte. Usuwanie konarów, skracanie drzewa, może być niezgodne z prawem, a większości przypadków jest szkodliwe dla samego drzewa, powodując duże rany lub zbyt wiele ran. Za dużo cięcia zaburza bilans energetyczny drzewa i utrudnia mu ochronę przed szkodnikami i chorobami.
W toku badań i obserwacji ustalono, że cięcie gałęzi grubszych niż 5 cm, stanowi kłopot dla drzewa. Większość gatunków nie jest w stanie skutecznie tak dużej rany zagoić. Stąd cięcie grubszych gałęzi i konarów należy nazywać amputacją i powinno być ograniczone do niezbędnego minimum, to znaczy jeśli nie ma innej metody zabezpieczenia lub uniknięcia kolizji.
Usuwanie dużej ilości gałęzi w jednym czasie, wiąże się z zmniejszeniem powierzchni liści i ograniczeniem produkcji substancji zapasowych, stąd redukcja korony ponad 30% objętości, poza drzewami głowiastymi (wierzby, platany), jest szkodliwa i skutkuje osłabieniem albo uszkodzeniem drzewa.

Kiedy cięcie drzew to pielęgnacja.

Pielęgnacja drzew jak sama nazwa mówi powinno poprawiać ich stan, przede wszystkim zdrowotny, ale też statyczny, tak by nic się z drzewa nie obłamywało, by samo się nie złamało lub nie przewróciło.

Młode drzewo potrzebuje korekt (krzyżujące się gałęzie, wadliwe rozwidlenia) co 1-2 lata, starsze co 3-5 lat, dojrzałe i sędziwe dużo rzadziej. Typowa pielęgnacja powinna się skupiać na usuwaniu gałęzi suchych (martwych), uszkodzonych lub zaatakowanych chorobą np. grzybową. Jeśli rozpoczniemy formowanie drzewa (w kulę, w sześcian) musimy to robić już stale (co rok lub dwa lata), stąd decyzja ta powinna być przemyślana. Jeśli drzewa pielęgnujemy regularnie, cięć odpowiedzialnych za statykę, zwykle nie trzeba wykonywać, chyba że doszło do uszkodzeń spowodowanych np. przez wichurę.

Drzewa w mieście:

 • Są ozdobą każdego miasta.
 • Regulują temperaturę otoczenia – w upalne dni dają ochłodę.
 • Zwiększają wilgotność  powietrza, łagodząc suszę miejską.
 • Ułatwiają retencję wody, zmniejszają jej spływ do kanałów burzowych.
 • Produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla – ze względu na swoje rozmiary, to działanie jest bardzo efektywne.
 • Pochłaniają wiele zanieczyszczeń gazowych i płowych-fitoremedjacja.
 • Tłumią miejski hałas – poprzez jego rozpraszanie i pochłanianie łagodzą częstotoliwość dźwięków.
 • Dają schronienie licznym owadom, ptakom i ssakom.  Szczególnie cenne są tu drzewa stare, w tym dziuplaste a nawet całkowicie suche.

Warto wiedzieć! 

Drzewa i krzewy, w istotny sposób wpływają na mikro- i makroklimat terenów zurbanizowanych, między innymi poprzez zdolność wychwytywania z atmosfery CO2 i ulistnione korony dające ocienienie. W skali dotyczącej  lokalnej społeczności można wymienić kilka podstawowych korzyści ściśle związanych z funkcjonowaniem drzew i krzewów w mieście.

Funkcje przyrodnicze:

 • Produkcja tlenu i absorpcja CO 2
 • Regulacja stosunków termicznych i wilgotnościowych
 • Ograniczanie ilości zanieczyszczeń powietrza
 • Ograniczenie spływu powierzchniowego po opadach
 • Zmniejszenie prędkości wiatru
 • Zmniejszenie poziomu hałasu
 • Produkcja fitoncydów
 • Miejsce bytowania zwierząt

 Funkcje kompozycyjne i estetyczne

 • Zadrzewienia uliczne
 • Układy bulwarowe
 • Element kształtowania przestrzeni publicznej
 • Element zacieniający
 • Element osłaniający

 Funkcje społeczne

 • działają uspokajająco
 • rekreacyjne
 • edukacyjne

 Funkcje  kulturowe