1. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (DZ. U. z 2019 r. poz. 122.);
 2. Uchwała NR III/35/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie utrzymania
  czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
 3. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI
  ZWIERZĄT NA ROK 2019;
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
  sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (DZ.U. Nr. 77, poz.687);
 5. Rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków
  dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nim.